Privacy Policy

Privacy policy Tuningparts

Tuningparts respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.Tuningparts.nl en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Tuningparts garandeert dat de door u op de website verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. De van u ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden doorverkocht aan derden. De gegevens kunnen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van tussen u en Tuningparts gesloten overeenkomsten, zoals aan postorderbedrijven, dan wel indien en voor zover is voorzien in het overige van deze privacy policy. Alle middels de website verstrekte gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Primair worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te behandelen of een met u gesloten overeenkomst uit te voeren. Tevens kunt u uw kenteken op de website invoeren om zo passende auto-onderdelen te laten selecteren. Door u verstrekte gegevens worden door Tuningparts slechts bewaard voor zolang dit in verband met de behandeling van de betreffende aanvraag, tot stand gebrachte overeenkomst, dan wel in verband met een wettelijke verplichting van Tuningparts, van belang is. Dit privacy policy geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website van Tuningparts wordt verwezen. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Tuningparts geëxploiteerd.

Cookies

Tuningparts verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers daarvan. In dat kader maakt Tuningparts gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en gebruikersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tuningparts zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch Tuningparts, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker. U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt

Voor de volgende doeleinden kunnen door u verstrekte gegevens worden gebruikt: Ter uitvoering van tussen u en Tuningparts middels de website gesloten overeenkomsten en behandeling van een door u ingediende (informatie)aanvraag; Om rechtstreeks chatberichten met u uit te wisselen in geval u de chatfunctie van de website gebruikt. Tuningparts kan in dit kader inzien op welk onderdeel van de website u zich bevindt om u zodoende optimaal van dienst te kunnen zijn; Om naar aanleiding van uitgevoerde bestellingen contact met u op te nemen om de bestelling te evalueren; Om de bedrijfsvoering van Tuningparts op de gebruikers af te stemmen, te meten en te verbeteren. Nieuwsbrieven afkomstig van Tuningparts, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties, ontvangt u uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. In dit kader ontvangt u geen aanbiedingen van derden. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen of acties van Tuningparts, dan kunt u dat kenbaar maken op de door Tuningparts daarvoor aangewezen wijze.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Tuningparts kan uw persoonsgegevens slechts bekend maken aan derden in overeenstemming met deze privacy policy. Tuningparts kan persoonsgegevens delen met derden, zoals toezichthouders, de belastingdienst, politie en andere bij wet aangewezen instanties indien Tuningparts daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is. Zonder het voorgaande te beperken, zal Tuningparts - in zijn streven om de privacy van gebruikers te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen - persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, tenzij Tuningparts te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om dreigende schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Inzicht in (persoons)gegevens

U kunt contact opnemen met Tuningparts voor het inzien van uw persoonsgegevens, tenzij Tuningparts op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Tuningparts kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, dan kunt u Tuningparts verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Wijzigingen

Tuningparts kan deze privacy policy steeds wijzigen en raadt gebruikers aan dit beleid regelmatig te raadplegen. De inwerkingtreding van substantiële wijzigingen van dit privacy policy zullen uitdrukkelijk op de website van Tuningparts worden aangekondigd. Contact Indien u nog vragen heeft over dit privacy policy, dan kunt contact opnemen met Tuningparts. Tuningparts helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen.